Regulamin

Regulamin świadczenia usług kurierskich przez Firmę Pro Logistic:

 

§1. Ninijeszy Regulamin

 

określa zasady i warunki wykonywania usług w zakresie przyjmowania, przewożenia i doręczania przesyłek przez Firmę Pro Logistic. Poniższy Regulamin określa także zasady odpowiedzialności za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie usług. Regulamin obowiązuje każdego Klienta, pracownika Firmy Pro Logistic jak również podmioty współpracujące z Pro Logistic przy świadczeniu usług.
Nadawca – osoba, która wydaje Firmie Pro Logistic zlecenie przesłania paczki na wskazany adres oraz wydaje samą paczkę wraz z Potwierdzeniem Nadania
Odbiorca – osoba wskazana w Potwierdzeniu Nadania jako podmiot, któremu ma zostać dostarczona paczka w Miejscu Dostawy.
Miejsce Dostawy – dokładnie określone w Potwierdzeniu Nadania miejsce doręczenia paczki.
Paczka – rzeczy opakowane w sposób wymagany lub zwyczajowo przyjęty, zlecone przez Klienta do przyjęcia, przemieszczenia i doręczenia na podstawie PN. Wymiary Paczki nie mogą przekraczać 300 cm obwodu, który oblicza się w następujący sposób: 2 najkrótsze boki dodać do siebie i pomnożyć razy dwa, a następnie dodać najdłuższy bok, przy czym najdłuższy bok Paczki nie może przekraczać 200cm. Paczka musi stanowić jedną całość. Pod żadnym względem nie można łączyć paczek. Paczka nie może przekraczać wagi 50 kg na trasach międzynarodowych i 30 kg na trasach krajowych. Potwierdzenie nadania (PN) – dokument wystawiany przez Nadawcę, stanowiący dowód zawarcia Umowy o świadczenie Usługi, a także przyjęcia Przesyłki przez Firmę PRO LOGISTIC. Rolę potwierdzenia nadania spełnia również udostępniony Klientowi i nadawany każdej paczce indywidualny numer trackingowy, dzięki któremu Klient może zidentyfikować i śledzić swoją przesyłkę poprzez stronę internetową podaną Klientowi przez Przewoźnika.
Przesyłka – wszystkie Paczki przyjęte przez Przewoźnika na podstawie jednej umowy w danym dniu w celu przemieszczania od jednego Nadawcy i doręczenia do jednego Odbiorcy.
Kurier – osoba działająca w imieniu i na rzecz Przewoźnika wykonująca część Usługi na zasadach umowy i Regulaminu. Przewoźnik – PRO LOGISTIC z siedzibą: Longford, Ireland. CRO: 580004, będąca pośrednikiem usługi transportowej na zlecenie Nadawcy, Odbiorcy Przesyłki lub osoby trzeciej. Zawarcie umowy o świadczenie Usługi następuje przez przyjęcie przez PRO LOGISTIC Przesyłki do przemieszczenia i doręczenia wraz z dokumentem PN wystawionym przez Nadawcę, na którym PRO LOGISTIC potwierdza jej przyjęcie. Dokument PN stanowi dowód zawarcia umowy, jej treści oraz przyjęcia Przesyłki do przemieszczenia i doręczenia, a kopię tego dokumentu otrzymuje Nadawca.
Miejsce Dostawy – dokładnie określone w Potwierdzeniu Nadania miejsce doręczenia paczki.
Cennik – wykaz szczegółowych obowiązujących opłat za usługi.
Klient – Nadawca lub Odbiorca Paczki.

 

 

 

§ 2. Przedmiot i zakres świadczonych usług:

 

Przedmiotem usług świadczonych przez Przewoźnika jest przyjęcie, przewiezienie i dostarczenie paczki nadanej przed Nadawcę do Miejsca Dostawy i doręczenie jej Odbiorcy.
Przewoźnik przyjmuje zlecenia na usługi za pośrednictwem serwisu prologistic.ie oraz za pomocą udostępnionych przez siebie kanałów komunikacji.
W celu zlecenia usługi konieczna jest rejestracja na stronie internetowej Przewoźnika. Rejestracja jest bezpłatna i równoznaczna z akceptacją niniejszego Regulaminu.
W ramach świadczonej usługi przewozu Przewoźnik zobowiązuje się do przyjęcia nadanej paczki od Nadawcy, wystawienia mu Potwierdzenia Nadania, przewiezienia paczki do Odbiorcy pod wskazane Miejsce Dostawy i doręczenie do rąk własnych Odbiorcy bądź osobie zamieszkującej pod wskazanym adresem.
Firma Pro Logistic zachowuje sobie prawo do odmówienia wykonania usługi bez podania powodu pod warunkiem, iż usługa nie została jeszcze rozpoczęta przy czym za rozpoczęcie świadczenia usługi uznaje się moment przekazania przesyłki.
* Przewoźnik zobowiązuje się do doręczenia Przesyłki do Odbiorcy w terminie do siedmiu dni roboczych od momentu przekazania Przesyłki Kurierowi. Dostawę uznaje się za wykonaną, gdy adresat, jego sąsiad lub osoba obecna w siedzibie lub gospodarstwie domowym odbiorcy przyjmie przesyłkę i potwierdzi jej odbiór, chyba iż zajdą uzasadnione wątpliwości co do upoważnienia odbierającego do odbioru przesyłki.
* Przewoźnik zastrzega sobie możliwość wydłużenia czasu realizacji usługi z przyczyn nieleżących po stronie Przewoźnika.
* Przewoźnik odpowiada za utratę, ubytek lub uszkodzenie Przesyłki powstałe w czasie od jej przyjęcia do przemieszczania, aż do dostarczenia (wydania).
* Maksymalna wartość odszkodowania jaką przewoźnik może wypłacić za szkody wynikłe z nienależytego wykonania Usługi wynosi 300 Euro za pojedynczą Paczkę. Przewoźnik nie odpowiada za szkody wycenione powyżej tej kwoty.
* Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli utrata, ubytek lub uszkodzenie Przesyłki, albo zwłoka w realizacji Usługi i Usług dodatkowych powstały, w szczególności:
a) z przyczyn występujących po stronie Nadawcy albo Odbiorcy, lub osoby trzeciej, którą te osoby się posługiwały, nie wywołanych winą Przewoźnika
b) z właściwości rzeczy nadanych do przemieszczenia
c) wskutek działania Siły wyższej
d) z nadania przez Nadawcę pod nazwą niezgodną z rzeczywistością, nieścisłą lub niedostateczną rzeczy, które Przewoźnik zgodnie z przepisami lub Regulaminem nie przyjmuje do przemieszczania
e) z braku, niedostateczności lub wadliwości opakowania Paczki (Przesyłki) narażonych w ten sposób na uszkodzenie lub ubytek zawartych w niej rzeczy
f) z niedostateczności lub niedokładności oznakowania Paczki (Przesyłki)
g) ze szczególnej podatności przemieszczanych rzeczy na szkodę wskutek wad lub ich właściwości naturalnych
h) z załadowania, rozmieszczenia lub wyładowania Przesyłki przez Nadawcę, Odbiorcę albo przez osoby działające na rachunek Nadawcy lub Odbiorcy
i) niedostateczności lub wadliwości cech, lub numerów na sztukach Paczek (Przesyłki)
j) z jakiejkolwiek innej przyczyny wynikłej bez winy Przewoźnika

 

 

 

§ 3. Zawarcie umowy o świadczenie usługi i jej warunki:

 

Za chwilę zawarcia umowy o świadczenie usługi przewozowej uważa się przyjęcie przed Pro Logistic paczki do przewiezienia i doręczenia oraz wystawienia Nadawcy dokumentu potwierdzającego przyjęcie paczki (PN).
Z chwilą przekazania paczki do nadania Nadawca potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu oraz zaświadcza, że zawartość paczki jest zgodna ze stanem rzeczywistym.
Warunki świadczenia usługi określane są wyłącznie w formie pisemnej na podstawie Regulaminu Firmy Pro Logistic.
Kurier odbierający Paczkę nie jest upoważniony do dokonywania ani przyjmowania zmian lub uzupełnień warunków określonych w Regulaminie.

 

 

§ 4. Nadanie paczki:

 

Osobą odpowiedzialną za odbiór paczki od Nadawcy jest Kurier na podstawie zlecenia usługi za pośrednictwem serwisu prologistic.ie
Z chwilą przyjęcia paczki do przewozu Kurier wystawia Nadawcy kopię PN wraz z podpisami obu stron umowy.
Paczka przyjmowana jest do przemieszczenia i doręczenia wyłącznie wtedy, gdy zostanie odpowiednio zapakowana i zabezpieczona.
Poprzez odpowiednio zapakowaną i zabezpieczoną paczkę rozumie się przesyłkę, która przygotowana jest według Regulaminu Pro Logistic. Odpowiedzialność za prawidłowe zapakowanie oraz oznaczenie przesyłki ponosi Klient.
Przyjęcie paczki do transportu nie oznacza zaakceptowania przesyłki jako odpowiednio przygotowanej do przewozu.
Kurier działający w imieniu Firmy Pro Logistic może odmówić przyjęcia paczki a tym samym zawarcia umowy w przypadku, gdy dojdzie do poważnych uchybień pod względem:
a) zapakowania paczki,
b) zawartości paczki (przedmiotem przewozu są rzeczy zabronione w regulaminie lub przez prawo),
c) niespełnienia przez Nadawcę wymaganych do zawarcia umowy warunków.
Maksymalna waga paczki nadawanej jako standardowa nie może przekroczyć 50kg. Jeśli do tego dojdzie, Kurier ma prawo nie odebrać paczki, zaś jeśli sytuacja zostanie odkryta na magazynie lub podczas transportu, paczka może zostać zwrócona Nadawcy a on sam obciążony kosztami manipulacyjnymi w wysokości 100€.

 

 

 

§ 5. Obowiązki i odpowiedzialność Nadawcy/Klienta:

 

1. Nadawca jest zobowiązany dokładnie (bezbłędnie), kompletnie, czytelnie opisać przesyłkę danymi adresowymi i kontaktowymi Odbiorcy.
2. Nadawca jest zobowiązany przekazać przesyłkę Przewoźnikowi w stanie umożliwiającym prawidłowe wykonanie usługi i wydanie przesyłki bez ubytku i uszkodzenia.
3. Nadawca odpowiada wobec Pro Logistic za szkody wyrządzone osobą, wyposażeniu, innym przesyłką jak również za wszelkie koszty wynikłe z wadliwego stanu Przesyłki, braku lub wadliwości jej opakowania, albo nienależytego wykonania czynności załadunkowych.
4. Nadawca jest zobowiązany wobec Pro Logistic za niewłaściwe wypełnienie dokumentów, na podstawie których ma być wykonywana Usługa, w tym za wpisanie danych niezgodnych z rzeczywistością, nieścisłych, niepełnych lub wpisanych w niewłaściwych miejscach. Nadawca odpowiada także za brak wymaganych dokumentów, jeżeli przyczyna braku leży po jego stronie. Klient odpowiada także za błędne lub nieścisłe informacje podane Pro Logistic w innej formie.
5. Nadawca zobowiązany jest oddać przesyłkę w opakowaniu. Opakowanie powinno między innymi:
a) być odpowiednio wytrzymałe, zamknięte i zabezpieczone skutecznym środkiem, takim jak taśma samoprzylepna,
b) uniemożliwiać dostęp do zawartości bez pozostawienia widocznych śladów, być odpowiednio opisane, gdy wymagają tego właściwości lub zawartość przesyłki. W opakowaniu przesyłki nie wolno stosować zabezpieczeń mogących uszkodzić tę lub/i inne przewożone przesyłki.
6. Składając zlecenie Nadawca/Klient zobowiązany jest przekazać Przewoźnikowi następujące informacje, niezbędne do wykonania usługi:
a) dane Nadawcy: nazwa firmy lub imię i nazwisko Nadawcy,
b) adres Nadawcy, w tym ulica, numer domu i kod pocztowy,
c) telefon kontaktowy do Nadawcy
d) datę nadania przesyłki,
e) dane Odbiorcy: nazwa firmy lub imię i nazwisko Odbiorcy,
f) adres Odbiorcy, w tym ulica, numer domu, kod pocztowy,
g) telefon kontaktowy do Odbiorcy,
h) liczbę paczek i wagę przesyłki, zawartość przesyłki Poprzez złożenie zamówienia Nadawca potwierdza zgodność deklarowanych danych ze stanem faktycznym oraz zgodę na warunki zawarte w niniejszym Regulaminie.
7. Zlecający zostanie obciążony kosztami „pustego podjazdu/anulacji zamówienia” zgodnie z obowiązującym taryfikatorem w przypadku gdy po złożeniu zamówienia:
• wydający przesyłkę odmowi jej wydania,
• kierowca nie uzyska kontaktu z wydającym przesyłkę,
• wydający nie będzie dostępny pod wskazanym adresem,
• podany w zamówieniu adres wydającego przesyłkę okaże się nieprawidłowy/niekompletny
8. Przewoźnik jest uprawniony do odmowy przyjęcia zlecenia bez podania przyczyn oraz do odmowy wykonania zlecenia, jeżeli stanowiłoby to naruszenie prawa, Umowy lub Regulaminu.

 

 

 

§ 6. Wynagrodzenie:

 

Dokładna wysokość wynagrodzenia za poszczególne usługi świadczone przez Firmę PRO LOGISTIC określona jest w Cenniku. Aktualny Cennik jest dostępny dla każdego Klienta na stronie internetowej prologistic.ie
Firma Pro Logistic zastrzega sobie możliwość dowolnej zmiany obowiązujących cen. Nowe stawki obowiązywać będą nie wcześniej niż po upływie 7 dni od chwili ogłoszenia zmian. Zmiany podawane są do wiadomości Klientów za pośrednictwem strony internetowej Przewoźnika. Dodatkowo informacje o wszelkich zmianach publikowane są również na naszym Facebooku.
Płatnik (Klient) ma obowiązek uregulowania należności za usługę w momencie złożenia zamówienia na przewóz przesyłki lub na warunkach ustalonych indywidualnie z Firmą Pro Logistic, ale nie później niż dwa dni po jej wydaniu kurierowi.
Płatności dokonujemy PayPalem, przelewem, kartą kredytową lub wpłatą na konto. Niestety nie ma możliwości płatności gotówką u kierowcy.
Płatnik nie może dobrowolnie zmienić uzgodnionej formy płatności bez ponownego uzgodnienia tego z Przewoźnikiem poprzez mailowy kontakt z Biurem Pro Logistic.

 

 

 

§ 7. Przedmioty wyłączone z transportu:

 

Firma PRO LOGISTIC nie podejmuje się odbioru, przewożenia i doręczania paczek, które zawierają artykuły niezgodne z niniejszym Regulaminem Firmy oraz prawem.
Bezdyskusyjny zakaz nadania przesyłek dotyczy w szczególności tych paczek, które zawierają:
a) materiały łatwopalne, wybuchowe, broń i amunicję, substancje żrące i cuchnące,
b) żywe zwierzęta i rośliny, próbki biologiczne i chemiczne,
c) narkotyki, produkty lecznicze i farmaceutyczne, wszelkie środki zdefiniowane w rozumieniu ustawy Prawo farmaceutyczne, substancje psychotropowe, substancje płynne,
d) gotówkę, bony towarowe, dokumenty płatnicze, papiery wartościowe, metale i kamienie szlachetne, karty kredytowe i płatnicze, znaki pieniężne,
e) przedmioty objęte akcyzą, w tym papierosy i alkohol,
f) artykuły, które w czasie transportu wymagają określonej i stałej pozycji, której firma kurierska lub przewozowa nie jest w stanie zagwarantować,
g) rzeczy, których transport międzynarodowy i krajowy jest zakazany na podstawie ustaw i przepisów prawa krajowego, międzynarodowych konwencji i porozumień, gdzie jedną ze stron umowy jest Polska,
h) obrazy, antyki itp.
i) biżuterii ( z materiałów szlachetnych),
j) instrumentów muzycznych, smyczkowych i szarpanych,
k) rzeczy, na których przewóz wymagane jest odrębne zezwolenie,
l) cieczy, płyny, materiałów płynnych, substancje lejące (farby, kleje, żywice, miód, itp.)
ł) towarów do produkcji produktów leczniczych, narkotyków oraz substancji psychotropowych i halucynogennych, komponentów
m) zwłok,
n) innych rzeczy, których właściwości mogą stanowić zagrożenie dla ludzi bądź spowodować zanieczyszczenie bądź uszkodzenie innych przesyłek,
o) rzeczy wyłączone z przewozu lotniczego na mocy obowiązujących przepisów prawa w przypadku przemieszczania kombinowanego lotniczo – drogowego,
p) innych rzeczy, których właściwości mogą stanowić zagrożenie dla ludzi bądź spowodować zanieczyszczenie bądź uszkodzenie innych przesyłek
Firma PRO LOGISTIC zastrzega sobie możliwość nieprzyjęcia do transportu paczki niezawierającej wyżej wymienionych przedmiotów, ale stanowiącej poważne podejrzenie co do legalności zawartości paczki.
W sytuacji, gdy dojdzie do stwierdzenia naruszenia powyższych zasad Regulaminu Firmy lub prawa, na Nadawcę nakładana jest kara finansowa, wynosząca pięciokrotność kwoty należnej z tytułu świadomego złamania naszych zasad i naruszenia prawa.

 

 

 

§ 8. Przesyłki niepodlegające ubezpieczeniu:

 

Firma PRO LOGISTIC oferuje ubezpieczenie każdej regulaminowo przygotowanej paczce / przesylce do kwoty 300 euro.
Ubezpeczeniu nie podlegają przesyłki zawierające rzeczy:
a) elektroniczne, które nie zostały zapakowane w oryginalny karton,
b) połączone ze sobą i zapakowane zbiorczo,
c) zapakowane w sposób nieodpowiedni (worki, torby, walizki),
d) zapakowane w sposób niezgodny z wytycznymi firmy oraz ogólnie przyjętymi zasadami pakowania, które zapobiegają uszkodzeniu innych przesyłek,
e) zawierające rzeczy kruche i delikatne jak szkło, porcelit, porcelana, lampy, z wyłączeniem tych przedmiotów, które są zapakowane w oryginalne opakowania i przystosowane do transportu drogowego

 

 

 

§ 9. Odpowiedzialność przewoźnika:

 

Firma Pro Logistic świadcząc usługi przewozowe zobowiązana jest do odebrania od Nadawcy we wskazanym miejscu paczki / przesyłki, przewiezienia jej oraz dostarczenia do Odbiory na wskazane miejsce dostawy w określonym czasie na zasadzie “od drzwi do drzwi” ( w przypadku bloku / apartamentu pierwsze drzwi to te domofonowe).
Przewoźnik zobowiązuje się doręczyć paczkę nie później niż w terminie siedmiu dni roboczych liczonych od chwili odebrania paczki przez Kuriera, przy czym:
a) dzień odbioru paczki liczony jest jako dzień zerowy,
b) PRO LOGISTIC zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu doręczenia paczki w przypadku wystąpienia komplikacji nieleżących po stronie przewoźnika, w szczególności zdarzeń drogowych i pogodowych.
Przewoźnik od chwili przyjęcia przesyłki do transportu odpowiada za jej ewentualną utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki, które mają miejsce w czasie świadczenia usługi, czyli do chwili doręczenia paczki Odbiorcy.
Przewoźnik odpowiada za zwłokę w dostarczeniu paczki z wyłączeniem § 9 pkt b.
Firma PRO LOGISTIC nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkody, wyrządzonej wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania usługi, polegającej na utracie korzyści, zysków lub dochodów zarówno Zleceniodawcy, jak i osób trzecich.
Składając zamówienie Klient godzi się na ograniczenie kwoty ubezpieczenia do wysokości 200€ i zaświadcza, że nie będzie rościł sobie praw do dochodzenia wynagrodzenia za szkody wynikłe z nienależytego wykonania usługi przekraczające wskazaną kwotę.
W przypadku, gdy szkoda powstała w chwili świadczenia usługi przez Podwykonawcę Firmy PRO LOGISTIC, a więc w czasie między przyjęciem paczki do przewozu a jej doręczeniem, PRO LOGISTIC zobowiązuje się do podjęcia wszelkich czynności umożliwiających dochodzenie przez Klienta swoich roszczeń od firmy zewnętrznej i osób trzecich.
Tym samym PRO LOGISTIC nie ponosi odpowiedzialności za uchybienia w świadczeniu usługi powstałe z winy Podwykonawcy.
Przewoźnik zobowiązuje się w ramach czynności wspomnianych w pkt. 7 do złożenia reklamacji do Podwykonawcy w terminie i na zasadach określonych w jego regulaminie oraz załączenia niezbędnych dokumentów. Przewoźnik zobowiązuje się do poinformowania swojego Klienta o sposobie i formie przeprowadzania reklamacji oraz o terminie jej załatwienia.
• Przewoźnik jest wyłączony z jakiejkolwiek odpowiedzialności, jeśli utrata, ubytek lub uszkodzenie paczki powstały:
• z przyczyn niezależnych od Przewoźnika,
• z przyczyn zaniedbania występujących po stronie Nadawcy, Odbiorcy lub osoby trzeciej,
• z samej właściwości nadanej paczki, np. zawierającej niebezpieczne, źle zapakowane i nieodpowiednio zabezpieczone przedmioty,
• w wyniku warunków drogowych, pogodowych i działa siły wyższej,
na wskutek nadania paczki o zawartości niezgodnej z zapisami niniejszego Regulaminu,
• w wskutek zaniedbania firmy Podwykonawcy.

 

 

 

§ 10. Reklamacje:

 

Każdemu naszemu Klientowi przysługuje prawo, aby prawdo zgłosić Reklamację w przypadku złego wykonania usługi, zauważenia zaniedbań lub niewykonania usługi zgodnie z umową.

 

Reklamację składa wyłącznie Klient, który zlecił wykonanie (Zleceniodawca) usługi przewozu lub osoba do tego upoważniona, która zobowiązana jest wtedy do okazania pełnomocnictwa.
Roszczenia z tytułu niewywiązania się z umowy zawartej między Klientem a Firmą Pro Logistic wygasają w chwili przyjęcia przez Odbiorcę przesyłki bez zastrzeżeń. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy uchybienia zostaną ujawnione w chwili otwarcia przesyłki i sprawdzenia jej zawartości.

 

Reklamacje prosimy kierować na adres e-mail: info@prologistic.ie

 

Przewoźnik ponosi odpowiedzialność wyłącznie w przypadku, gdy Klient udowodni, że szkody powstały w czasie świadczenia usługi.
Reklamacja powinna być złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres dostępny na stronie prologistic.ie w terminie 2 (dwóch) dni licząc od dnia doręczenia przesyłki nie uwzględniając dni wolnych od pracy. W przypadku reklamowania utraty przesyłki termin zgłaszania reklamacji wynosi 14 (czternaście) dni licząc od momentu przyjęcia przesyłki przez Kuriera do przewiezienia. Niedotrzymanie terminów wyklucza dalsze prawo do ewentualnych roszczeń, przy czym:
przesyłkę uznaje się za zaginioną po 30 dniach od chwili nadania.
Ubezpieczeniu reklamacyjnemu podlegają wyłącznie te przedmioty, które wchodziły w skład zawartości paczki w momencie złożenia zamówienia na stronie internetowej. Rzeczy wysłane poza oficjalnym spisem wypełnianym w formularzu są wyjęte spod procedury reklamacyjnej i nie są brane pod uwagę przy wypłacie zadośćuczynienia.

 

Klient ma 14 (czternaście) dni na dostarczenie Firmie Pro Logistic wszelkiej dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia procesu reklamacji.
Reklamacja jest rozpatrywana w terminie 60 dni od chwili złożenia pełnej dokumentacji.

 

Pełna pisemna reklamacja musi zawierać:
dokładne oznaczenie reklamującego – imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres oraz numer rachunku bankowego, na który ma został wypłacone ewentualne odszkodowanie,
pełne uzasadnienie wniosku reklamacyjnego,
oznaczenie przesyłki (numer) oraz wskazaną w regulaminie podstawę reklamacji,
dokumentację uzasadniającą wysokość roszczenia (oryginał faktury VAT, rachunki, paragony, kalkulacja kosztów wytworzenia i inne dokumenty potwierdzające wartość paczki),
kopię protokołu szkody lub o stanie przesyłki.

 

W niektórych przypadkach Przewoźnik ma prawo zażądać od reklamującego dodatkowych dokumentowych niewymienionych w punkcie 8.

 

Po rozpatrzeniu reklamacji Przewoźnik o swojej decyzji powiadamia Klienta mailowo lub pisemnie, zaznaczając sposób załatwienia Reklamacji, informację o odszkodowaniu oraz terminie i sposobie przekazania należności.

 

Klientowi nie przysługuje prawo potrącenia kwot roszczenia od aktualnych, przeszłych bądź przyszłych należności wobec Firmy Pro Logistic.

 

Złożenie Reklamacji niepełnej lub po terminie lub niespełniającej warunków opisanych w niniejszym paragrafie a także składane przez osobę nieuprawnioną traktuje się jako Reklamację niewłaściwą i nie przyjmuje się jej do dalszego rozpatrywania.
Wniesienie reklamacji nie zwalnia Klienta z obowiązku zapłaty należności za świadczoną usługę przez Firmę Pro Logistic na podstawie umowy i cennika obowiązujących z chwilą złożenia zamówienia.

 

WAŻNA INFORMACJA

 

Czwartek jest dniem, w którym jeśli z jakiegokolwiek powodu pojawi się opóźnienie (czy to z winy kuriera czy nieobecności nadawcy) to przesyłka może nie wyjechać z kraju najbliższym transportem.

 

Przypominamy, iż odbiory czwartkowe nie są objęte gwarancją dostawy w 7 dni.

 

Dziękujemy za poświęcony czas, zapoznanie się i zaakceptowanie Regulaminu Firmy Pro Logistic